Mērķi:
• Kvalitatīvi apkalpot klientus, veicināt viņu drošības sajūtu ZetaGD
• Paplašināt savu darbību – pilnveidoties

Lai īstenotu izvirzītos mērķus, ZetaGD ir definējusi sev šādus uzdevumus:
• Aptvert pēc iespējas lielākas klientu grupas
• Pārliecināt vai rosināt klienta mērķauditoriju patērēt noteiktu produktu, pakalpojumu
• Popularizēt ideju vai indivīdu

Īstermiņa plāni:

• Ražošanas pilnveidošana